2017

05.10.2017

FLIEGENDER TEPPICH - Interactive Installation - Finissage

B-WUSST Woche, Rathaus, Detmold, D

27.09.2017

SPRACHE DER DINGE - Exhibition

Sprache der Dinge, PallasT, Berlin, D

20.09.2017

FLIEGENDER TEPPICH - Interactive Installation

B-WUSST Woche, Rathaus, Detmold, D

23.07.2017

ANGESICHTS - Maskenspiel Workshop

Hangar 21, Detmold, D

22.07.2017

ANGESICHTS - Maskenspiel Workshop

Hangar 21, Detmold, D

21.07.2017

ANGESICHTS - Maskenspiel Workshop

Hangar 21, Detmold, D

20.07.2017

ANGESICHTS - Maskenspiel Workshop

Hangar 21, Detmold, D

19.07.2017

ANGESICHTS - Maskenspiel Workshop

Hangar 21, Detmold, D

18.07.2017

ANGESICHTS - Maskenspiel Workshop

Hangar 21, Detmold, D

16.07.2017

Alles Muss Raus! Festival, Kaiserslautern, D

15.07.2017

Alles Muss Raus! Festival, Kaiserslautern, D

02.07.2017

Angesichts - Maskenbau Workshop (Teil II) 

Hangar 21, Detmold, D

01.07.2017

Angesichts - Maskenbau Workshop (Teil II) 

Hangar 21, Detmold, D

30.06.2017

Angesichts - Maskenbau Workshop (Teil II) 

Hangar 21, Detmold, D

22.06.2017

Angesichts - Maskenbau Workshop (Teil I) 

Hangar 21, Detmold, D

21.06.2017

Angesichts - Maskenbau Workshop (Teil I) 

Hangar 21, Detmold, D

20.06.2017

Angesichts - Maskenbau Workshop (Teil I) 

Hangar 21, Detmold, D

11.06.2017

Marktplatz, Detmold, D

30.04.2017

Les Turbulentes, Vieux-Condé, F

29.04.2017

Les Turbulentes, Vieux-Condé, F